Školenie BOZP pre firmy a zamestnancov - NOVA TRAINING, s.r.o.

Školenie BOZP pre firmy a zamestnancov

Oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov:

Oboznamovacieho školenia sa zúčastňujú všetci novoprijatí zamestnanci pri nástupe do zamestnania, prípadne zamestnanci iných inštitúcií, plniaci pracovné úlohy krátkodobo.

 

Cieľom výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ustanovených pracovných podmienok je poskytnúť účastníkom všeobecno-základné poznatky z tejto oblasti – právne, technické, psychologické, v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon danej profesie. Cieľom výchovy a vzdelávania zamestnancov a vedúcich zamestnancov je to, aby účastníci danej výchovnej a vzdelávacej aktivity získali a preukázali odborné vedomosti, znalosti a schopnosti uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosti prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Opakované školenie BOZP pre firmy a zamestnancov

Opakované oboznamovanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov:

 

Opakované oboznamovanie je zamerané na zmeny (nebezpečenstiev a ohrození, pracovných postupov a pod.) týkajúce sa konkrétneho pracoviska v rozsahu aspoň jednej hodiny. Školenie vykonáva priamy vedúci zamestnanca, ktorý absolvoval školenie BOZP pre vedúcich zamestnancov.