Logo NovaTraining

Všeobecné obchodné podmienky

1.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1.Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú a stanovujú podmienky, za ktorých spoločnosť NOVA TRAINING s.r.o., Popradská 86, 040 11 Košice, IČO: 36 195 219, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka: 11315/V a partnerská spoločnosť TAMYREX s.r.o., Karlovarská 2, 040 11 Košice, IČO: 48 111 929, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:Sro, vložka č.37500/v (ďalej spoločne len „Poskytovateľ“) poskytuje služby a to formou: odborného školenia, odborných seminárov, odborných workshopov, konferencií, akreditovaného vzdelávania (ďalej len „Služby“).

1.2.VOP zároveň upravujú práva a povinnosti užívateľov Služby (ďalej len „Užívateľ“) a stanovujú podmienky, za ktorých im Poskytovateľ poskytuje Služby.

  1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1.Poskytovateľ je poskytovateľom Služby Užívateľovi vo forme odborných školení, odborných seminárov, workshopov, konferencií, akreditovaného vzdelávania, a to v prezenčnej alebo on line forme.

2.2.Užívateľom Služby je fyzická alebo právnická osoba, ktorá využíva Služby poskytované Poskytovateľom.

2.3.Užívateľ je povinný pred začatím využívania Služby – prihlásením sa na vzdelávacie podujatie vyplnením a odoslaním prihlášky, oboznámiť s VOP a vysloviť s nimi výslovný súhlas

2.4 Informácie o cenách Služby, organizačných a iných podmienkach sú zverejnené na webovom portáli Poskytovateľa a ostatné informácie sa nachádzajú vo VOP Poskytovateľa.

  1. OBJEDNÁVANIE SLUŽBY A UZATVORENIE ZMLUVY

3.1 K uzatvoreniu predbežnej zmluvy dochádza v prípade, kedy Užívateľ – záujemca o Službu vyplní prihlášku na webovej stránke Poskytovateľa a odošle ju emailom na adresu novatraining@novatraining.sk , alebo poštou na adresu NOVA TRAINING s.r.o., Popradská 86, 040 11 Košice alebo TAMYREX s.r.o., Karlovarská 2, 040 11 Košice. Do prihlášky doplní všetky požadované identifikačné údaje: Meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailovú adresu a telefónne číslo, dátum a miesto narodenia a vyjadrí súhlas so znením VOP ako obsahovo neoddeliteľnou súčasťou uzatváranej zmluvy. Odoslaním vyplnenej prihlášky Užívateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny za poskytovanú službu podľa aktuálneho cenníka zverejneného na webovom portáli www.novatraining.sk  a že sa v čase odoslania oboznámil s VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3.2. Po prijatí prihlášky Poskytovateľ Užívateľovi elektronicky potvrdí prijatie prihlášky a súčasne vystaví faktúru (resp. preddavkovú faktúru), na základe ktorej Užívateľ zaplatí účastnícky poplatok podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa a pošle ju na adresu Užívateľa, ktorá je uvedená v prihláške. Najneskôr deň pred realizáciou Služby Poskytovateľ zašle Užívateľovi emailom podrobné organizačné pokyny spolu s harmonogramom realizácie Služby. Po uhradení vyfakturovanej čiastky a jej pripísaní na účet Poskytovateľa, Poskytovateľ zašle Užívateľovi daňový doklad na mailovú adresu uvedenú v prihláške.

3.3. Predbežná zmluva sa stáva záväznou v momente pripísania finančných prostriedkov na účet Poskytovateľa.

3.4. K uzatvoreniu zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom môže dôjsť samotnou účasťou Užívateľa na Službe bez predchádzajúcej registrácii prostredníctvom odoslania prihlášky. V takomto prípade Užívateľ vyplní prihlášku v mieste konania Služby a faktúra za účasť na Službe mu bude vystavená na mieste.

  1. CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1.Cena za poskytovanie Služby Užívateľovi je zverejnená na webovej stránke Poskytovateľa www.novatraining.sk

4.2. Všetky ceny uvedené za poskytovanie Služby sú konečné.

4.3.  Cenu za Službu je možné uhradiť: prevodným príkazom, na základe vystaveného dokladu Poskytovateľom alebo v hotovosti na adrese Poskytovateľa.

4.4. Cena za Službu musí byť pripísaná na účte Poskytovateľa najneskôr v deň zahájenia poskytovania Služby.

4.5. V prípade umožnenia platby ceny za Službu na splátky, musí byť 1. splátka pripísaná na účet Poskytovateľa najneskôr v deň zahájenia poskytovania Služby a zvyšná časť musí byť pripísaná na účet Poskytovateľa najneskôr 2 dni pred ukončením poskytovania Služby.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI UŽÍVATEĽA

5.1. Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť v prihláške a objednávke pravdivé, úplné a presné identifikačné a osobné údaje a v prípade ich zmeny tieto neodkladne oznámiť Poskytovateľovi.

5.2.Užívateľ súhlasí a berie na vedomie, že sa bude počas poskytovania Služby riadiť pokynmi Poskytovateľa.

5.3. Užívateľ súhlasí s tým, že poskytovateľ je oprávnený pred začatím poskytovania Služby meniť resp. posunúť termín začatia poskytovania Služby.

5.4. Užívateľ sa okamihom registrácie a/alebo začatím užívania služby zaväzuje, že ich bude užívať v súlade s VOP, právnymi predpismi a pokynmi poskytovateľa. Porušenie VOP Užívateľom oprávňuje Poskytovateľa na odstránenie obsahu užívateľa, k okamžitému prerušeniu a/alebo zastaveniu poskytovania Služby a k zablokovaniu prístupu Užívateľa k Službe. Ak bude prístup z dôvodu preukázaného porušenia VOP užívateľovi zablokovaný, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu automaticky platnosť a účinnosť zmluvy medzi Poskytovateľom a  Užívateľom ako aj jeho registrácia, pričom nárok poskytovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.

5.5. Užívateľ súhlasí so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom ako správcom podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a to po dobu nevyhnutne potrebnú.

5.6. Užívateľ potvrdzuje, že bol pred udelením súhlasu so správou, spracovaním a uchovávaním svojich osobných údajov Poskytovateľom poučený o všetkých právach vyplývajúcich pre neho z vyššie uvedeného súhlasu, najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že ako subjekt osobných údajov má prístup k týmto údajom a že je oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením na adresu Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov v zákonnom rozsahu tretiu osobu.

5.7. Užívateľ, ktorý sa na poskytovaní Služby zúčastní, súhlasí a berie na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený pri poskytovaní Služby vyhotovovať fotografické, filmové, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy s Užívateľom. Ich použitie slúži výlučne ako dôkazový materiál o poskytovaní Služby pre potreby Používateľa.

5.8. Užívateľ súhlasí, že za takto použité obrazovo-zvukové záznamy nevzniká Užívateľovi žiadny finančný, materiálny alebo iný nárok.

5.9. Pri zrušení Služby zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene programu Služby má Užívateľ právo žiadať o vrátenie alikvotnej čiastky zo zaplatenej sumy za Službu. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta realizácie, termínu Služby ani zmena lektora v prípade, že je zabezpečená adekvátna náhrada lektora.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA

6.1. Poskytovateľ poskytne Užívateľovi všetky dostupné organizačné informácie o Službe najneskôr deň pred dňom poskytovania Služby elektronicky na adresu Užívateľa.

6.2. V prípade zrušenia poskytovania Služby pred jej začatím, sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť Užívateľovi zaplatenú cenu za neposkytnutú Službu, prípadne poskytne Užívateľovi možnosť náhradného termínu poskytnutia Služby.

6.3. V prípade, že nastanú akékoľvek okolnosti, ktoré Poskytovateľovi znemožňujú zabezpečiť poskytovanie Služby, je Poskytovateľ oprávnený zabezpečiť jeho zmenu alebo ho zrušiť. Tieto skutočnosti je Poskytovateľ povinný oznámiť Užívateľovi bez zbytočného odkladu elektronicky zaslaním oznámenia na uvedenú adresu Užívateľa alebo telefonickým oznámením. Ak Užívateľ najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o zmenách poskytovania Služby výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti zmeny.

6.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť poskytovanie Služby v prípade nedostatočného počtu prihlásených účastníkov, ktorí je nevyhnutný pre realizáciu a konanie konkrétnej Služby.

  1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A Podmienky pre vrátenie ceny za sluźbu

7.1.Užívateľ má právo od zmluvy odstúpiť, a to písomným, telefonickým alebo mailovým oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia poskytovateľovi alebo osobne v sídle Poskytovateľa.

7.2. Ak Užívateľ odstúpi od zmluvy pred zahájením poskytovania Služby, má nárok na vrátenie už uhradenej sumy za poskytovanie Služby.

7.3. Po zahájení poskytovania Služby ani v ďalších dňoch nemá Užívateľ nárok na vrátenie zaplatenej sumy za užívanie Služby.

7.4. Vymeškanie na poskytovaní Služby zo strany Užívateľa nie je dôvodom na zníženie sumy za poskytovanie Služby.

  1. DOBA TRVANIA ZMLUVY 

8.1.Zmluva medzi Poskytovateľom a Užívateľom je uzatvorená na dobu určitú,  pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

8.2.V prípade, že bola zmluva uzatvorená v písomnej podobe, pri výklade ustanovení týkajúcich sa obsahu právneho vzťahu, majú individuálne dojednania obsiahnuté v písomnej zmluve odlišné od obsahu týchto VOP, prednosť pred týmito podmienkami.

8.3.Zmluva zaniká v prípadoch stanovených VOP, a to najmä uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná,  písomnou dohodou alebo písomným odstúpením od zmluvy.

8.4. Zrušením zmluvy zanikajú všetky oprávnenia Užívateľa na používanie Služby.

  1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADU A ŠKODU                                  

9.1. Poskytovateľ nezodpovedá za bezchybné fungovanie svojich internetových stránok, za rýchlosť internetového pripojenia a takisto za to neposkytuje žiadnu záruku.

9.2. Zodpovednosť Poskytovateľa voči Užívateľovi v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania Služby z dôvodov na strane Poskytovateľa je obmedzená len na zodpovednosť obnoviť poskytovanie Služby. Túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania Služby.

9.3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za straty a škody na majetku alebo zdraví Užívateľa počas poskytovania Služby.

  1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené VOP a zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.2. Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších VOP.

10.3. Aktuálne VOP sú zverejnené po dobu dvadsaťštyri (24) hodín denne na webovej stránke Poskytovateľa www.novatraining.sk  a v tlačenej podobe sú k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.

10.4. Akékoľvek spory sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.

Aktualizované: 01.03.2022, Košice