Logo NovaTraining

Príprava na skúšky na bezpečnostného technika

Príprava na skúšky na bezpečnostného technika

Kurz, ktorý organizujeme, je založený na novele zákona č. 124/2006 Z. z. ktorá nadobudla účinnosť od 01.01.2023.

Kurz je určený pre bezpečnostných technikov, ktorí sa pripravujú na skúšku bezpečnostného technika na Národnom inšpektoráte práce, ako aj pre tých, ktorí potrebujú získať väčšie množstvo informácií o tejto skúške a chcú sa na ňu dôkladne pripraviť.

K materiálom máte prístup hneď po úhrade kurzovného.

Kurz prebieha formou e-learningu

zakúpením kurzu od nás obdržíte dôkladne vypracované materiály:

 • najnovšie vypracované testy z NIP
 • vypracované ústne otázky + okruhy z NIP

Budete mať k dispozícii:

 • konzultácie o priebehu skúšky + konzultácie k odborným témam z NIP

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2023 - zmeny:

 • Zavádza sa jednotný pojem „bezpečnostný technik“.
   • Tzn., že autorizovaný bezpečnostný technik (ďalej „ABT“) sa od 01. 01. 2023 stane automaticky bezpečnostným technikom (ďalej „BT“).
 • Čo to znamená ak som iba Bezpečnostný Technik?
   • Osoby, ktoré získali osvedčenie BT do 31.12.2022, majú možnosť v období od 01.01.2023 do 31.12.2024 získať nové osvedčenie BT od Národného inšpektorátu práce. Proces získania nového osvedčenia BT vyžaduje odoslanie žiadosti na NIP, úradne overený doklad o vzdelaní, platné osvedčenie BT a poplatok vo výške 33€. Žiadosť bude predložená na schválenie do Akreditačnej komisie NIP a žiadateľovi bude tri týždne pred skúškou zaslaná pozvánka na skúšku BT.
   • Aby ste stihli celý proces včas, odporúčame žiadosť o nové osvedčenie BT zaslať najneskôr do konca septembra 2024. Je dôležité, aby bolo nové osvedčenie BT vydané v roku 2024, pretože pôvodné osvedčenie BT stráca platnosť k 01.01.2025 podľa § 39k ods.2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znp.
   • Využite náš kurz Príprava na skúšky na BT na NIP e-learningová forma. (cvičné testy, vypracované okruhy + prednáška)
 • Čo v prípade ak nemám osvedčenie BT a chcem ho získať ?
   • Záujemca o osvedčenie BT podá prihlášku u osoby, ktorá je oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP a má vydané oprávnenie na činnosť 01.2. Po absolvovaní odbornej prípravy, záujemca podá žiadosť na Národný inšpektorát práce (NIP) o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT. K žiadosti musí priložiť úradne overený doklad o vzdelaní, originál alebo úradne overený doklad o absolvovaní odbornej prípravy BT v oblasti BOZP a doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 33€.
   • Akreditáčná komisia NIP schvaľuje žiadosť a tri týždne pred termínom skúšky žiadateľovi pošle pozvánku na skúšku BT poštou. V prípade, že má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka sa zasiela do tejto schránky automaticky. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude žiadateľovi vydane osvedčenie BT.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 01. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 01. januára 2025.

Kto vás kurzom prevedie

Jozef Ihnacík

Skúsený expert a pedagóg v oblasti bezpečnosti práce, elektrotechniky - slaboprúdu a praktických zručností.

Vlastnosti kurzu

Kategória
BOZP
Typ kurzu
Online
Dĺžka kurzu
e-learning
Cena
69 € s DPH
Termíny kurzu
Pripravujeme