Logo NovaTraining

Ochrana osobných údajov

OBOZNÁMENIE

dotknutých osôb s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov zo dňa 25.5.2018

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len „GDPR“) a/alebo zákona č. 18/2018 Z.z. resp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“), pričom Vaše práva sú upravené najmä v § 21 a nasledujúcich ustanoveniach ZOOÚ (od 25.05.2018 v článku 5 a článkoch 12 až 22 GDPR).

1. Identifikácia Prevádzkovateľa:

NOVA TRAINING, s. r. o., so sídlom: Popradská 86, 040 11 Košice, IČO: 36 195 219, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 11315/V .

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

Adresa: Popradská 86, 040 11 Košice

Tel. kontakt: 055/644 62 81

E-mail: novatraining@novatraining.sk

Prevádzkovateľ nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu a preto zodpovednú osobu neurčil.

2. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov a kategórie príjemcov

 • plnenia zmlúv o poskytovaní služieb na právnom základe: oprávneného záujmu podľa Nariadenia.
  Požiadavky: poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté: súdom, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne inému oprávnenému subjektu. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.
 • spracovania účtovných dokladov na právnom základe: Nariadenia, Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Požiadavky: poskytnutie Vašich osobných údajov je zákonnou požiadavkou, bez ktorej nemožno plniť zákonnú povinnosť. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté: daňovému úradu, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne inému oprávnenému subjektu. Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.

 • vedenia databázy klientov na právnom základe: oprávneného záujmu podľa Nariadenia.
  Požiadavky: poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté: súdom, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne inému oprávnenému subjektu. Doba uchovávania osobných údajov: 3 roky.
 • prezentácie Prevádzkovateľa na právnom základe: Vášho súhlasu podľa Nariadenia. Požiadavky: poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou. V prípade, ak sa chcete zapojiť do prezentácie Prevádzkovateľa vyžaduje sa Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté: súdom, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne inému oprávnenému subjektu. Doba uchovávania osobných údajov: 3 roky.
 • NOVA TRAINING, s.r.o. zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje najmä pri poskytovaní servisu v súvislosti s Vašou prihláškou na naše kurzy. Je pre nás nevyhnutné aby sme Vás mohli informovať o priebehu Vášho kurzu a v závere kurzu Vám mohli vystaviť osvedčenie o absolvovaní kurzu alebo certifikát. Bez ohľadu na situáciu Vás ubezpečujeme, že Vaše osobné údaje budeme chrániť, nikdy ich nepredáme ani nepoužijeme v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
 • Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom formulára dostupného na internetových stránkach NOVA TRAINING, s.r.o. s poukazom na § 10 ods. 3 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov je oprávnená spracúvať aj bez súhlasu, nakoľko spracúvanie predmetných osobných údajov, ako osobných údajov podľa Zákona o ochrane osobných údajov, je nevyhnutné v predzmluvných vzťahoch, a/alebo na plnenie zmluvy, v ktorej dotknutá osoba podľa Zákona o ochrane osobných údajov, vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.
 • Súhlas s použitím fotografií a videozáznamov: zaškrtnutím súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely vlastného marketingu NOVA TRAINING, s.r.o. súhlasíte so zverejnením fotografií a videozáznamov z výučby, resp. v súvislosti s výučbou, za účelom propagácie. Fotografie, resp. videá budú zverejnené na webovom sídle NOVA TRAINING, s.r.o., na Facebooku, instagrame, na nástenkách firmy a na propagačných materiáloch. Tento súhlas platí na dobu neurčitú. Vaše osobné údaje poskytujete dobrovoľne a tento súhlas môžete kedykoľvek písomne (t.j. listinne alebo elektronicky) odvolať zaslaním žiadosti.
 • Vyjadrením Vášho súhlasu s poučením o ochrane osobných údajov pre odstránenie akýchkoľvek pochybností vyhlasujete, že beriete na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na spracovanie Prihlášky, prípadne Požiadavky na rekvalifikáciu a následne riadne plnenie Zmluvy, predmetom ktorej bude poskytnutie vzdelávacích služieb.
 • NOVA TRAINING, s.r.o. týmto dáva na vedomie, že Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne sprostredkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
 • Za bezpečnosť osobných údajov zodpovedá NOVA TRAINING, s.r.o. ako prevádzkovateľ. NOVA TRAINING, s.r.o. je povinný chrániť spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijal prevádzkovateľ NOVA TRAINING, s.r.o. primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom berie do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

3. Účely a ciele spracúvania údajov

NOVA TRAINING, s.r.o. spracúva Vaše údaje na nasledovné účely:

a) Administrácia – evidujeme údaje o všetkých našich zákazníkoch a ich kurzoch

b) Spracovanie účtovnej evidencie – Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z platných zákonov a predpisov spojených s Vašou úhradou za kurz sme povinní spracovávať niektoré Vaše osobné údaje – napr. pri vystavovaní faktúry k úhrade za kurz.

c) Dodržiavanie zákona – Môžeme spracovávať osobné údaje na účely riešenia sporov, sťažností, právnych postupov, alebo aby sme dodržiavali zákon (napr. aby sme vyhoveli súdnemu príkazu).

d) Marketing – Rovnako môže dôjsť k využívaniu aj iných údajov ale výlučne na základe osobitného súhlasu, ktorý sme si od Vás vyžiadali, resp. si od Vás vopred vyžiadame.

e) Ministerstvo školstva – ak je kurz, ktorý absolvujete akreditovaný Ministerstvom školstva SR, sme na základe zákona povinní nahrať Vaše osobné údaje do registra Ministerstva školstva SR, ktoré eviduje Váš doklad o získanom vzdelaní.

4. Aké máte práva?

Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

5. Budú Vaše údaje použité na automatizované individuálne rozhodovanie?

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

6. Budú Vaše osobné údaje poskytnuté mimo Európskej únie?

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje