Logo NovaTraining

Reklamačný poriadok

Úvod

Tento reklamačný poriadok je vypracovaný v súlade s odporúčaniami Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD SR) a definuje spôsob, akým NOVA TRAINING, s.r.o. rieši reklamácie týkajúce sa vzdelávacích podujatí.

Definícia reklamácie

Reklamáciou sa rozumie námietka účastníka vzdelávacieho podujatia voči kvalite poskytnutých služieb, alebo voči iným skutočnostiam, ktoré by mohli ovplyvniť jeho spokojnosť s poskytnutým vzdelávaním.

Spôsob uplatnenia reklamácie

Reklamáciu môže účastník vzdelávacieho podujatia NOVA TRAINING, s.r.o. nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

  • Písomne: Zaslaním sťažnosti na adresu sídla spoločnosti NOVA TRAINING, s.r.o. Popradská 86, Košice
  • E-mailom: Na adresu info@novatraining.sk
  • Telefonicky: Na telefónne číslo +421 903 055 661

Účastník má právo uplatniť reklamáciu do 14 dní od ukončenia vzdelávacieho podujatia.

Pri uplatnení reklamácie môže využiť aj emailovú adresu ombudsman@aivd.sk, email príde členom Výkonného výboru AIVD SR.

Riešenie reklamácie

NOVA TRAINING, s.r.o. sa zaväzuje, že reklamácie budú riešené bez zbytočného odkladu a vždy v záujme účastníka. Po prijatí reklamácie inštitúcia poskytne účastníkovi informácie o ďalšom postupe. V prípade, že reklamácia nebude riešená do 30 dní od jej nahlásenia, bude účastník informovaný o dôvodoch omeškania riešenia.

Formy riešenia reklamácie:

Reklamácia môže byť riešená nasledujúcimi spôsobmi:

  • Náprava chyby alebo nedostatku poskytnutých služieb
  • Poskytnutie zľavy na ďalšie vzdelávacie podujatie
  • Vrátenie zaplatenej sumy
  • Iná dohodnutá forma riešenia medzi vzdelávacou inštitúciou a účastníkom

Záverečné ustanovenia:

Vzdelávacia inštitúcia si vyhradzuje právo na overenie oprávnenosti
reklamácie a na zamietnutie neoprávnenej reklamácie. Ak nebude reklamácia uznaná, bude
účastníkovi poskytnuté vysvetlenie dôvodu zamietnutia. Reklamačný poriadok platí pre všetky
vzdelávacie podujatia organizované inštitúciou

Reklamačný formulár:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Spracovanie osobných údajov: