Kurz Elektrotechnik §21, §22, §23 - Aktualizačky - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz Elektrotechnik §21, §22, §23

Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov §21, §22, §23

Školenia sú určené pre uchádzačov, kt. majú elektrotechnické vzdelanie a chcú získať osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti na vyhradených technických zariadeniach elektrických vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z.:

  • §21 Elektrotechnik
  • §22 Samostatný elektrotechnik
  • §23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

Evidenčné číslo: VVZ-0138/19-05.1

Evidenčné čislo:

VVZ-0138/19-05.1

§21 Elektrotechnik

elektrotechnické-minimum
 1. fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie.
 2. fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom, ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické, alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe 9a) zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.
 3. osoba s učebným odborom elektrotechnického zamerania alebo so študijným odborom elektrotechnického zamerania, ktorá v rámci učebných osnov vykonáva aj výučbu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení na technických zariadeniach elektrických, zásad ochrany pred úrazom elektrickým prúdom a postupu pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom, môže overovať odbornú spôsobilosť elektrotechnika ako súčasť záverečných skúšok.

§22 Samostatný elektrotechnik

 1. fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 2. samostatný elektrotechnik môže riadiť činnosť poučených osôb bez obmedzenia ich počtu a riadiť činnosť najviac dvoch elektrotechnikov.
 3. fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika uvedenú v prílohe č. 11 Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia; overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.

§23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo prevádzky

 1. elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky je fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a ktorá má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11 Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia
 2. elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky môže vykonávať činnosť samostatného elektrotechnika a riadiť činnosť poučených osôb, elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky bez obmedzenia ich počtu alebo riadiť prevádzku technických zariadení elektrických.

Požadované podmienky zaradenia do kurzu

  • vek najmenej 18 rokov
  • elektrotechnické vzdelanie – vyučený, ÚSO, VŠ
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na prácu na VTZ (vyhradených technických zariadeniach)  od lekára
  • Nemáte elektrotechnické vzdelanie a chcete byť elektrikárom? Urobte si Elektrotechnické minimum a získajte tak požadované vzdelanie aj osvedčenie Elektrotechnik §21.

Priebeh kurzu Elektrotechnika

Náš kurz je realizovaný ONLINE formou prostredníctvom nášho e-learningového portálu.

Dĺžka kurzu závisí od vybraného paragrafu a obvykle trvá 2 dni.

Po úspešnom absolvovaní kurzu získava každý účastník osvedčenie o odbornej spôsobilosti v súlade s vybraným paragrafom.

Učebné pomôcky

Každý účastník školenia obdrží komplexné študijné materiály na prípravu vrátane:

  • Skúšobných testov
  • Vypracovaných skúškových otázok

S našimi podrobnými materiálmi budete mať k dispozícii všetko, čo potrebujete na efektívnu prípravu a úspešné absolvovanie kurzu.

Odborná prax pre vydávanie osvedčení a preukazov

 • -poučenie od Národného inšpektorátu prace k dokladovaniu praxe

 

 

Potvrdenie o praxi žiadateľovi o vydanie osvedčenia alebo preukazu môže vydať len štatutárny orgán, alebo poverený zamestnanec zamestnávateľa na právne úkony v pracovnoprávnych vzťahoch v jeho mene. Pri takomto potvrdení praxe je potrebné doložiť aj overenú kópiu poverenia zamestnanca. U samostatne zárobkovo činnej osoby si môže žiadateľ potvrdiť prax aj sám, s uvedením organizácií a zariadení, na ktorých ju vykonával.

 

V potvrdení o praxi je potrebné uviesť IČO, sídlo spoločnosti (zamestnávateľa, samostatne zárobkovo činnej osoby a pod.) a potvrdenie musí byť podpísané osobou, ktorá je oprávnená robiť právne úkony za zamestnávateľa. U takejto osoby musí byť uvedené meno, priezvisko a funkcia (prípadne aj pečiatka).

 

Pokiaľ potvrdenie o praxi predkladá fyzická osoba – samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá si potvrdí prax, musí predložiť živnostenský list, v ktorom bude uvedený predmet podnikania. Potvrdenie o praxi u samostatne zárobkovo činnej osoby musí obsahovať všetky údaje samostatne zárobkovo činnej osoby.

 

Pri potvrdeniach praxe sa uznáva čestné prehlásenie len v prípade zaniknutia subjektu, v ktorom pracovník vykonával prax a dané potvrdenie už nemá možnosť získať. V čestnom prehlásení sa táto skutočnosť musí uviesť. Pri potvrdení praxe sa uznáva len originál dokumentu alebo jeho overená kópia.

(predĺženie osvedčení §21 §22 §23 o 5 rokov)
Venujte zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.