Kurz Bezpečnostný technik – odborná príprava v oblasti BOZP + príprava na skúšky na NIP

Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov (BT)

Kurz, ktorý organizujeme, je založený na novele zákona č. 124/2006 Z. z. ktorá nadobudla účinnosť od 01.01.2023.

Jeho cieľom je oboznámiť účastníkov s najnovšími legislatívnymi zmenami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vybranými oblasťami. Dokonalo Vás pripravíme na úspešné absolvovanie skúšok BT na Národnom inšpektoráte práce.

Základná odborná príprava pre bezpečnostných technikov sa ukončí vydaním potvrdenia o úspešnom absolvovaní kurzu-prípravy. Toto potvrdenie je podmienkou pre prihlásenie sa na skúšky na Národnom inšpektoráte práce.

Ak máte osvedčenie BT vydané pred 01.01.2023 využite náš kurz Príprava na skúšky na BT na NIP e-learningová forma. (cvičné testy, vypracované okruhy + prednáška)

Evidenčné číslo: VVZ-0114/22-01.2

Evidenčné čislo:

VVZ-0114/22-01.2

Podmienky zaradenia do kurzu

  • úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie)
  • úplné stredné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie) 

Priebeh kurzu Bezpečnostný technik

Dĺžka kurzu je kombinovaných 176 hodín – 1 mesiac

Priebeh kurzu:

  • e-learningová forma štúdia elektronických materiálov
  • online prednášky na živo s lektorom
  • príprava na skúšky na NIP (skúšobné testy + vypracované otázky-okruhy)

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2023 - zmeny:

  • Zavádza sa jednotný pojem „bezpečnostný technik“.
   • Tzn., že autorizovaný bezpečnostný technik (ďalej „ABT“) sa od 01. 01. 2023 stane automaticky bezpečnostným technikom (ďalej „BT“).
  • Čo to znamená ak som iba Bezpečnostný Technik?
   • Osoby, ktoré získali osvedčenie BT do 31.12.2022, majú možnosť v období od 01.01.2023 do 31.12.2024 získať nové osvedčenie BT od Národného inšpektorátu práce. Proces získania nového osvedčenia BT vyžaduje odoslanie žiadosti na NIP, úradne overený doklad o vzdelaní, platné osvedčenie BT a poplatok vo výške 33€. Žiadosť bude predložená na schválenie do Akreditačnej komisie NIP a žiadateľovi bude tri týždne pred skúškou zaslaná pozvánka na skúšku BT.
   • Aby ste stihli celý proces včas, odporúčame žiadosť o nové osvedčenie BT zaslať najneskôr do konca septembra 2024. Je dôležité, aby bolo nové osvedčenie BT vydané v roku 2024, pretože pôvodné osvedčenie BT stráca platnosť k 01.01.2025 podľa § 39k ods.2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znp.
   • Využite náš kurz Príprava na skúšky na BT na NIP e-learningová forma. (cvičné testy, vypracované okruhy + prednáška)
  • Čo v prípade ak nemám osvedčenie BT a chcem ho získať ?
   • Záujemca o osvedčenie BT podá prihlášku u osoby, ktorá je oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP a má vydané oprávnenie na činnosť 01.2. Po absolvovaní odbornej prípravy, záujemca podá žiadosť na Národný inšpektorát práce (NIP) o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT. K žiadosti musí priložiť úradne overený doklad o vzdelaní, originál alebo úradne overený doklad o absolvovaní odbornej prípravy BT v oblasti BOZP a doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 33€.
   • Akreditáčná komisia NIP schvaľuje žiadosť a tri týždne pred termínom skúšky žiadateľovi pošle pozvánku na skúšku BT poštou. V prípade, že má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka sa zasiela do tejto schránky automaticky. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude žiadateľovi vydane osvedčenie BT.
  • Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 01. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 01. januára 2025.
(Kurz zahŕňa aj prípravu na skúšky BT na NIP)
(predĺženie osvedčení BT o 5 rokov)
Venujte zvýšenú pozornosť správnemu uvedeniu údajov a údaje vypisujte s diakritikou.