Logo NovaTraining

Bezpečnostný technik - základný kurz

Bezpečnostný technik - základný kurz

Staňte sa bezpečnostným technikom s naším komplexným kurzom!

Zaujíma vás práca v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)? Chcete sa stať vyhľadávaným bezpečnostným technikom s legálnym oprávnením? Potom je náš Základný kurz bezpečnostného technika určený práve pre vás!

Kurz je založený na novele zákona č. 124/2006 Z. z., ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2023. Jeho cieľom je dokonale vás pripraviť na skúšky na Národnom inšpektoráte práce (NIP) a získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (BT).

Čo vám kurz ponúkne:

 • Získanie komplexných vedomostí a zručností v oblasti BOZP
 • Oboznámenie sa s najnovšími legislatívnymi zmenami v tejto oblasti
 • Dokonalú prípravu na skúšky BT na NIP
 • Vydanie potvrdenia o úspešnom absolvovaní kurzu-prípravy, ktoré je podmienkou pre prihlásenie sa na skúšky na NIP

Pre koho je kurz určený:

 • Záujemcov o prácu v oblasti BOZP
 • Osoby bez predošlého vzdelania v oblasti BOZP
 • Držitelia osvedčenia BT vydaného pred 1. januárom 2023, ktorí sa chcú pripraviť na skúšky BT na NIP

Pre držiteľov osvedčenia BT vydaného pred 1. januárom 2023:

Investícia do vášho vzdelania sa vám mnohonásobne vráti! Získate perspektívnu prácu s trvalým výplatným dňom a stanete sa dôležitou súčasťou tímu v každej spoločnosti.

Neváhajte a prihláste sa na kurz ešte dnes!

Akreditácia: VVZ-0123/17-01.2

Podmienky zaradenia do kurzu:

 • Úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie)
 • Úplné stredné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie)

Priebeh kurzu Bezpečnostný technik:

Dĺžka kurzu: 176 hodín (1 mesiac)

Forma kurzu: Kombinovaná (e-learning + online prednášky)

Obsah kurzu:

 • E-learningová forma štúdia elektronických materiálov: Samostatné štúdium materiálov dostupných online v systéme kurzu.
 • Online prednášky na živo s lektorom: Interaktívne online stretnutia s lektorom, kde sa môžete dozvedieť viac o preberanej téme a klásť otázky.
 • Príprava na skúšky na NIP: Využite cvičebné testy, vypracované otázky a okruhy, aby ste sa čo najlepšie pripravili na skúšky na Národnom inšpektoráte práce.

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2023 - zmeny:

Zavádza sa jednotný pojem „bezpečnostný technik“.

 • Tzn., že autorizovaný bezpečnostný technik (ďalej „ABT“) sa od 01. 01. 2023 stane automaticky bezpečnostným technikom (ďalej „BT“).

Čo to znamená ak som iba Bezpečnostný Technik?

 • Osoby, ktoré získali osvedčenie BT do 31.12.2022, majú možnosť v období od 01.01.2023 do 31.12.2024 získať nové osvedčenie BT od Národného inšpektorátu práce. Proces získania nového osvedčenia BT vyžaduje odoslanie žiadosti na NIP, úradne overený doklad o vzdelaní, platné osvedčenie BT a poplatok vo výške 33€. Žiadosť bude predložená na schválenie do Akreditačnej komisie NIP a žiadateľovi bude tri týždne pred skúškou zaslaná pozvánka na skúšku BT.
 • Aby ste stihli celý proces včas, odporúčame žiadosť o nové osvedčenie BT zaslať najneskôr do konca septembra 2024. Je dôležité, aby bolo nové osvedčenie BT vydané v roku 2024, pretože pôvodné osvedčenie BT stráca platnosť k 01.01.2025 podľa § 39k ods.2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znp.
 • Využite náš kurz Príprava na skúšky na BT na NIP e-learningová forma. (cvičné testy, vypracované okruhy + prednáška)

Čo v prípade ak nemám osvedčenie BT a chcem ho získať ?

 • Záujemca o osvedčenie BT podá prihlášku u osoby, ktorá je oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP a má vydané oprávnenie na činnosť 01.2. Po absolvovaní odbornej prípravy, záujemca podá žiadosť na Národný inšpektorát práce (NIP) o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT. K žiadosti musí priložiť úradne overený doklad o vzdelaní, originál alebo úradne overený doklad o absolvovaní odbornej prípravy BT v oblasti BOZP a doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 33€.
 • Akreditáčná komisia NIP schvaľuje žiadosť a tri týždne pred termínom skúšky žiadateľovi pošle pozvánku na skúšku BT poštou. V prípade, že má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka sa zasiela do tejto schránky automaticky. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude žiadateľovi vydane osvedčenie BT.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 01. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 01. januára 2025.

Kto vás kurzom prevedie

Jozef Ihnacík

Skúsený expert a pedagóg v oblasti bezpečnosti práce, elektrotechniky - slaboprúdu a praktických zručností.

Vlastnosti kurzu

Kategória
BOZP
Typ kurzu
Online
Dĺžka kurzu
1 mesiac
Cena
633,60 € s DPH
Zľava
520,00 € s DPH
(pre samoplatcov)
Najbližší termín
02.09.2024