Logo NovaTraining

Bezpečnostný technik - základný kurz

Bezpečnostný technik - základný kurz

Kurz, ktorý organizujeme, je založený na novele zákona č. 124/2006 Z. z. ktorá nadobudla účinnosť od 01.01.2023.

Jeho cieľom je oboznámiť účastníkov s najnovšími legislatívnymi zmenami v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a vybranými oblasťami. Dokonalo Vás pripravíme na úspešné absolvovanie skúšok BT na Národnom inšpektoráte práce.

Základná odborná príprava pre bezpečnostných technikov sa ukončí vydaním potvrdenia o úspešnom absolvovaní kurzu-prípravy. Toto potvrdenie je podmienkou pre prihlásenie sa na skúšky na Národnom inšpektoráte práce.

Ak máte osvedčenie BT vydané pred 01.01.2023 využite náš kurz Príprava na skúšky na BT na NIP e-learningová forma. (cvičné testy, vypracované okruhy + prednáška)

Akreditácia: VVZ-0123/17-01.2

Podmienky zaradenia do kurzu:

 • úplné stredné odborné vzdelanie (maturitné vysvedčenie)
 • úplné stredné vzdelanie – gymnázium (maturitné vysvedčenie)

Priebeh kurzu Bezpečnostný technik:

Dĺžka kurzu je kombinovaných 176 hodín – 1 mesiac

Priebeh kurzu:

 • e-learningová forma štúdia elektronických materiálov
 • online prednášky na živo s lektorom
 • príprava na skúšky na NIP (skúšobné testy + vypracované otázky-okruhy)

Novela zákona č. 124/2006 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2023 - zmeny:

Zavádza sa jednotný pojem „bezpečnostný technik“.

 • Tzn., že autorizovaný bezpečnostný technik (ďalej „ABT“) sa od 01. 01. 2023 stane automaticky bezpečnostným technikom (ďalej „BT“).

Čo to znamená ak som iba Bezpečnostný Technik?

 • Osoby, ktoré získali osvedčenie BT do 31.12.2022, majú možnosť v období od 01.01.2023 do 31.12.2024 získať nové osvedčenie BT od Národného inšpektorátu práce. Proces získania nového osvedčenia BT vyžaduje odoslanie žiadosti na NIP, úradne overený doklad o vzdelaní, platné osvedčenie BT a poplatok vo výške 33€. Žiadosť bude predložená na schválenie do Akreditačnej komisie NIP a žiadateľovi bude tri týždne pred skúškou zaslaná pozvánka na skúšku BT.
 • Aby ste stihli celý proces včas, odporúčame žiadosť o nové osvedčenie BT zaslať najneskôr do konca septembra 2024. Je dôležité, aby bolo nové osvedčenie BT vydané v roku 2024, pretože pôvodné osvedčenie BT stráca platnosť k 01.01.2025 podľa § 39k ods.2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znp.
 • Využite náš kurz Príprava na skúšky na BT na NIP e-learningová forma. (cvičné testy, vypracované okruhy + prednáška)

Čo v prípade ak nemám osvedčenie BT a chcem ho získať ?

 • Záujemca o osvedčenie BT podá prihlášku u osoby, ktorá je oprávnená na výchovu a vzdelávanie v oblasti BOZP a má vydané oprávnenie na činnosť 01.2. Po absolvovaní odbornej prípravy, záujemca podá žiadosť na Národný inšpektorát práce (NIP) o vykonanie skúšky a vydanie osvedčenia BT. K žiadosti musí priložiť úradne overený doklad o vzdelaní, originál alebo úradne overený doklad o absolvovaní odbornej prípravy BT v oblasti BOZP a doklad o úhrade správneho poplatku vo výške 33€.
 • Akreditáčná komisia NIP schvaľuje žiadosť a tri týždne pred termínom skúšky žiadateľovi pošle pozvánku na skúšku BT poštou. V prípade, že má žiadateľ aktivovanú elektronickú schránku, pozvánka sa zasiela do tejto schránky automaticky. Po úspešnom absolvovaní skúšky bude žiadateľovi vydane osvedčenie BT.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 01. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 01. januára 2025.

Kto vás kurzom prevedie

Jozef Ihnacík

Skúsený expert a pedagóg v oblasti bezpečnosti práce, elektrotechniky - slaboprúdu a praktických zručností.

Vlastnosti kurzu

Kategória
BOZP
Typ kurzu
Online
Dĺžka kurzu
1 mesiac
Cena
633,60 € s DPH
Zľava
520,00 € s DPH
(pre samoplatcov)
Termíny kurzu
 1. 29.05.2024