Kurz pomocné stavebné práce - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz pomocné stavebné práce

Rekvalifikačný kurz pomocné stavebné práce

Vzdelávací program je určený pre osoby, ktoré po jeho absolvovaní ovládajú pomocné práce pri rekonštrukcii a výstavbe budov. V rámci teoretických odborných vedomostí ovláda zásady BOZP. Modulový vzdelávací program je v celom rozsahu zameraný na pomocné stavebné práce.

Kurz je modulový a preto vieme realizovať aj samostatne jednotlivé moduly ako samostatné kurzy.

Číslo akreditácie: 1291/2017/47/1

Číslo akreditácie

1291/2017/47/1

Kurz tvoria tieto 3 moduly

Pomocné murárske práce +BOZP

Absolvent modulu je zručný v oblasti orientácie stavebných výkresoch a dokumentáciách pre potreby výkonu pomocných murárskych činností. Pozná základné charakteristiky pozemných stavieb, vie rozpoznať rôzne stavebné materiály, ich vlastnosti a spôsob ich použitia, rôzne technológie pomocných murárskych prác, vrátane technológie betónovania, vytyčovania jednoduchých stavieb a konštrukčných prvkov pri pomocných murárskych prácach, navrhovania pracovných postupov murovania konštrukčných prvkov stavieb, posudzovania kvality používaných materiálov dostupnými prostriedkami, montovanie a demontovanie lešenia v rozsahu oprávnenia. Pozná funkciu a použitie pracovného náradia, nástrojov, pomôcok, prístrojov, pomocných zariadení, mechanizačných prostriedkov a strojov používaných pri pomocných murárskych prácach.

Pomocné maliarské práce +BOZP

Absolvent modulu vie charakterizovať stavebné materiály pri práci pomocných maliarskych a natieračských prácach. Má odbornú prax na prípravu povrchov pod maľby a nátery, prípravu materiálov a ich správne použitie, miešanie a tónovanie farieb, prevedenie malieb a náterov bežnými technikami na rôznych podkladoch, dekoratívne maliarske techniky, základy tapetovania. Pozná a vie správne používať a udržiavať pomôcky, náradie, zariadenia a stroje pri dodržiavaní základných predpisov BOZP.

Montáž sadrokartónu +BOZP

Absolvent modulu v rámci teoretických odborných vedomostí ovláda zásady BOZP, vie charakterizovať stavebné materiály pomocných prác so sadrokartónom, ich vlastnosti, prípravu a použitie, spôsoby manipulácie, dopravy a skladovania, charakterizovať druhy, funkciu a použitie pracovného náradia, nástrojov, pomôcok, prístrojov, pomocných zariadení, mechanizačných prostriedkov a strojov používaných pri pomocných prácach pri montáži sadrokartónu. V rámci odborných zručností vie dodržiavať zásady BOZP, vie si zvoliť a používať vhodné materiály, technologické postupy, náradie, stroje, pomôcky a zariadenia pri pomocných prácach so sadrokartónom a nakladať s odpadmi v súlade s predpismi.

Podmienky zaradenia do kurzu

 • minimálne zakladné vzdelanie

Dĺžka kurzu pomocné stavebné práce

Dĺžka kurzu závisí od počtu modulov najmenej 3,5 až 5 týždňov v závislosti od zvoleného modulu.

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách

Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Učebné pomôcky

Každý účastník školenia obdrží literatúru a písacie potreby.

Spoločnosť komplexne vybavuje materiálno-technické zabezpečenie podľa podmienok akreditácie, to jest ochranné pracovné prostriedky, náradie a stavebný materiál.

Čo získam absolvovaním kurzu pomocné stavebné práce?

  • osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon povolania
  • možnosť živiť sa v oblasti stavebných prác

Prečo si vybrať kurz pomocné stavebné práce?

  • zákonom schválený rozsah
  • kvalifikovaný lektorský zbor s mnohoročnými skúsenosťami
  • množstvo praktických hodín
  • veľký dopyt tejto profesie v stavebníctve

Máte záujem o kurz pomocné stavebné práce?