Kurz Predavač – predavačka

Rekvalifikačný kurz Predavač - predavačka

Absolvent vzdelávacieho programu ovláda obchodnú korešpondenciu, administratívne práce s využitím PC, písomností z oblasti nákupu a predaja, platnú legislatívu v oblasti obchodu, pozná členenie a charakteristiku tovarových druhov, zásady skladovania, ošetrovania a manipuláciu s tovarom. Pozná základy podnikovej ekonomiky, princípy trhového mechanizmu, činnosti podniku, ekonomické pojmy, kategórie a vzťahy medzi nimi v ekonomike podniku. Ovláda teoretické a praktické základy práce s registračnou pokladňou. Dokáže samostatne pracovať s registračnou pokladnicou a uskutočniť uzávierkové operácie. Vie správne vykonávať sanitáciu (čistenie a dezinfekciu), ako dodržiavať osobnú a prevádzkovú hygienu. Získa základné vedomosti o činnosti mikroorganizmov a o ochoreniach, ktoré môžu vznikať prostredníctvom nesprávneho zaobchádzania s potravinami.

Využite prax priamo v predajni s možnosťou okamžitého zamestnania po ukončení kurzu.

Číslo akreditácie

1291/2017/47/3

Pozostáva z týchto modulov:

 • Podpora predaja
 • Tovaroznalectvo potravín a zmiešaného tovaru
 • Práca s registračnou pokladňou
 • Zásady práce v potravinárstve
 • Odborná mentorovaná prax v obchode

Podmienky zaradenia do kurzu

 • minimálne základné vzdelanie

Dĺžka kurzu Predavač - predavačka

Kurz sa delí na teoretickú časť (144 hodín) a praktickú časť, ktorá prebieha priamo v predajni (100h).

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva  z vypracovania písomného testu.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály.

Čo získam absolvovaním kurzu Predavač - predavačka

 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
 • Dokonalú prípravu na absolvovanie skúšky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Košiciach na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činnosti
 • Komplexné vedomosti a zručnosti pre výkon predavača/predavačky v predajni
 • Možnosť živiť sa povolaním ako predavač/predavačka

Prečo si vybrať kurz Predavač - predavačka?

 • Zákonom schválený rozsah 
 • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v oblasti
 • Prax priamo v obchode (100 hodín)

Máte záujem o kurz Predavač - predavačka?

POSLEDNÉ MIESTA
close slider
(Ak máte záujem len o jeden konkrétny modul účtovníctva napíšte nám ho do poznámky.)
predĺženie osvedčení §21 §22 §23 o 5 rokov.