Kurz Čašník-servírka - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz Čašník-servírka

Rekvalifikačný kurz Čašník-servírka

Absolvent vzdelávacieho programu pozná zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady osobnej a prevádzkovej hygieny, základné ekonomické a právne predpisy nevyhnutné pre výkon činnosti v prevádzke spoločného stravovania. Ovláda práce spojené so stolovaním, povinnosti obsluhujúcich, zásady obsluhy, systémy a spôsoby obsluhy, formy predaja, formy racionálnej výživy a gastronomické pravidlá, zásady zostavovania jedálnych a nápojových lístkov, prípravu teplých a čapovaných nápojov, zásady práce v spoločensko-zábavných strediskách. Je schopný uplatňovať princípy spoločenského správania a vie odborne komunikovať so zákazníkom.

Číslo akreditácie

1291/2017/112/1

Obsah kurzu:

 • Stolovanie
 • Technológia prípravy pokrmov
 • Potraviny, výživa a nápoje
 • Ekonomické a právne aspekty podnikania
 • Základné formy komunikácie v službách
 • Odborný prax

Podmienky zaradenia do kurzu

 • minimálne základné vzdelanie ukončené

Dĺžka kurzu Čašník-servírka

Dĺžka kurzu je 12,5 týždňa a z toho 9,5 týždňa odborná prax

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách.
Účastník kurzu obdrží pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Záverečná skúška

Záverečná skúška pozostáva

 • z teoretickej časti: test
 • preukázať vedomosti a praktické zručnosti pri zabezpečení prevádzky v odbytovom stredisku pri podávaní jedál a nápojov jednoduchou a zložitou formou obsluhy, zostavovaní jedálneho a nápojového lístka, príprave teplých, čapovaných a miešaných nápojov, dodržiavaní zásad osobnej a prevádzkovej hygieny, organizovaní slávnostných podujatí, príprave slávnostnej tabule, skladovaní a ošetrovaní jednotlivých nápojov a zásob podľa jednotlivých druhov, vyúčtovaní tržieb, dodržiavaní zásad hmotnej zodpovednosti.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží výučbové materiály

Čo získam absolvovaním kurzu Čašník-servírka?

 • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
 • Komplexné vedomosti a praktické zručnosti pre dané zamestnanie
 • Možnosť živiť sa povolaním ako čašník/servírka

Prečo si vybrať kurz Čašník-servírka?

 • Zákonom schválený rozsah 
 • Kvalifikovaný lektorský zbor s  mnohoročnými skúsenosťami v danej oblasti
 • Množstvo hodín odbornej praxe (380 hodín)

Máte záujem o kurz Čašník-servírka?