Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov - NOVA TRAINING, s.r.o.

Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu motorových vozíkov

Cieľ výchovy a vzdelávania

Cieľom výchovy a vzdelávania osôb na obsluhu elektrických a motorových vysokozdvižných vozíkov je oboznámenie sa s právnymi predpismi a technickými normami pre zvládnutie bezpečnej a spoľahlivej činnosti obsluhy MV, oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe, opravách a dosiahnuť zručnosť v ovládaní motorových vozíkov a pri manipulácii s bremenom podľa rozdelenia na triedy, druhu a spôsobu riadenia motorového vozíka (A, C, D, E, W1,W2, G, Z)

Požadované ukončené vzdelanie a náležitosti na zaradenie uchádzača do výchovnej a vzdelávacej aktivity

  • ukončené základné vzdelanie
  • dovŕšenie veku 18 rokov,
  • zdravotná spôsobilosť na obsluhu motorových vozíkov
  • platný vodičský preukaz skupiny B, C, D alebo T, v prípade na používanie motorového vozíka na verejných komunikáciách, resp. ak je predpísané na vedenie vozíka vlastniť platný vodičský preukaz
  • platný preukaz pri aktualizačnej odbornej príprave

Rozdelenie motorových vozíkov

Trieda

Druh

Spôsob riadenia

Ručné vedené

Pákové riadenie

Volantové riadenie

Zo zdvíhacej plošiny

I.

Elektrické vozíky

II.

Vozíky so spaľovacím motorom

Plošinové, nízkozdvíhacie, vlečné a tlačné vozíky

A

B

C

_

Vysokozdvíhacie vozíky

D

E

W1

W2

G

 

Špeciálne vozíky

Z

W1 – Vozíky s nosnosťou do 5 ton.

W2 – Vozíky s nosnosťou nad 5 ton.

Špeciálny vozík – motorový vozík špeciálneho vyhotovenia, který nie je možné zařadit do základných kategórii uvedených v tabuľke pre triedu I a II (napr. portálový vozík, vozík s výložníkom, vozík s diaľkovým ovládaním, vozík s kĺbovým podvozkom a pod.).

Fyzická osoba, ktorá má preukaz, je povinná do piatich rokov odo dňa vydania preukazu absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie. Ďalšiu aktualizačnú odbornú prípravu je fyzická osoba, ktorá má preukaz, povinná absolvovať do piatich rokov odo dňa ukončenia predchádzajúcej aktualizačnej odbornej prípravy.