Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov - NOVA TRAINING, s.r.o.

Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

Kurz bezpečnostných technikov

Cieľ výchovy a vzdelávania

Tento kurz realizujeme podľa §23 zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom kurzu bezpečnostných technikov je poskytnúť účastníkom kurzu všeobecné poznatky z tejto oblasti – právne, technické, ekonomické, pedagogické, psychologické v rozsahu nevyhnutne potrebnom na výkon profesie.

Cieľom výchovy a vzdelávania je naučiť účastníkov vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP v zmysle platných právnych predpisov v oblasti BOZP, mať prehľad v legislatíve BOZP, bezpečne posudzovať, riadiť a hodnotiť priestory, strojné zariadenia, úpravu a spracovanie materiálov.

Teoreticky zvládnuť technológiu postupov prác, ale predovšetkým ovládať postupy prác tak, aby bola efektívne dodržaná bezpečnosť práce pri jednotlivých činnostiach. Cieľom danej výchovy a vzdelávania je preukázať schopnosti metodiky vzdelávania a odovzdávať získané poznatky iným pracovníkom, vysvetliť a zdôvodniť skúsenosti pri práci s dodržaním právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti práce.

  • Dĺžka kurzu je 22 pracovných dní

Požadované ukončené vzdelanie a náležitosti na zaradenie uchádzača do výchovnej a vzdelávacej aktivity

  • dovŕšenie veku 18 rokov,
  • úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov

Aktualizačnú odbornú prípravu je povinný absolvovať bezpečnostný technik každých päť rokov od vydania osvedčenia bezpečnostného technika, a taktiež aj autorizovaný bezpečnostný technik od vydania osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika.

Požadované náležitosti na zaradenie uchádzača na AOP:

  • len uchádzači s platným osvedčením bezpečnostného technika alebo autorizovaného bezpečnostného technika
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára