Kurz HACCP - ZADARMO cez ÚPSVaR - NOVA TRAINING, s.r.o.

Kurz HACCP

Zavádzanie systémov Správnej Výrobnej Praxe a Správnej Hygienickej Praxe založených na zásadách HACCP

Kurz je určený pre osoby, ktoré majú záujem pracovať v potravinárskom odvetví a v zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent vzdelávacieho programu vie ako správne vykonávať sanitáciu (čistenie a dezinfekciu), ako dodržiavať osobnú a prevádzkovú hygienu. Získa základné vedomosti o činnosti mikroorganizmov a o ochoreniach, ktoré môžu vznikať prostredníctvom nesprávneho zaobchádzania s potravinami. Ovláda základné právne predpisy, ovláda svoje povinnosti na úseku hygieny a sanitácie. Pozná zásady práce v potravinárstve v súlade s platnou legislatívou EÚ a SR.

Absolvent vzdelávacieho programu je dokonalo pripravený na úspešné absolvovanie skúšky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Košiciach a získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činnosti.

Číslo akreditácie

1291/2018/23/3

Kurz tvoria tieto 3 moduly

Zásady Správnej Výrobnej Praxe a systém HACCP

Odborné a hygienické požiadavky pre pracovníkov v potravinárstve

Základy potravinárskej legislatívy v EÚ a na Slovensku

Podmienky zaradenia do kurzu

  • Minimálne ukončené základné vzdelanie bez overenia vedomostí

Dĺžka kurzu HACCP

Dĺžka kurzu závisí od počtu modulov najmenej 2 až 6 pracovných dní v závislosti od počtu zvolených modulov.

Kurz prebieha dennou formou v pracovných dňoch vo vopred dohodnutých hodinách. 

Účastník kurzu obdrži pred začatím kurzu  harmonogram priebehu školenia.

Záverečná skúška

  • Záverečná skúška pozostáva z vypracovania testu.
  • Záverečná skúška sa vykonáva za každý modul zvlášť.

Učebné pomôcky

Každý účastník kurzu obdrží literatúru a písacie potreby.

Čo získam absolvovaním kurzu HACCP?

  • Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s platnosťou na území SR
  • Dokonalú prípravu na absolvovanie skúšky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Košiciach a získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činnosti!

Prečo si vybrať kurz HACCP?

  • Kvalitný a kvalifikovaný lektorský zbor s najnovšími poznatkami z praxe a z legislatívy
  • Výborná príprava skúšky na RÚVZ

Ako absolvovať skúšky na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva?

Po absolvovaní školenia sa môžete prihlásiť skúšky na RÚVZ

  • tu je potrebné uhradiť kolky v hodnote 50 € ( 30 € za vykonanie skúšky a 20 € za vydanie osvedčenia).

S celým procesom Vás oboznámime a pomôžeme absolvovať. 

Väčšina našich klientov tieto skúšky absolvuje spoločne krátko po ukončení kurzu.

Máte záujem o kurz HACCP ?